بیشتر بدانید خانم ها

با توجه به اینکه باید شرایط فعلی فرد، مورد ارزیابی و آنالیز قرار بگیرد، مشاهده بدن از زوایای مختلف امری ضروری بوده و بدون دیدن تصویر اندام فرد مورد نظر به طور حضوری، قضاوت و تصمیم گیری امری میسر  نمیباشد. لذا ارسال عکس از زوایای مختلف ضروری میباشد 


عکس ارسالی شما صرفا جهت بررسی و تصمیم گیری در مورد برنامه تمرینی و غذایی شما بوده، از این رو هیچ نیازی به ارسال تصویر صورت نمیباشد. حتی میتوانید هویت خود را هم به نام واقعی درج نکرده و یا  ارتباط شما با ما از طریق ایمیل باشد


در ارسال مجدد عکس در پایان یک برنامه تمرینی، بدن شما را با توجه به عکس ارسالی اولیه قیاس کرده و تغییرات شما را مشاهده میکنیم