جلو بازو

جلو بازو دمبل چکشی تک تک

—————————————————

جلو بازو دمبل تک تک میز شیبدار

—————————————————

جلو بازو دمبل تک تک

————————————————–

جلو بازو دمبل جفت میز شیبدار

—————————————————

جلو بازو دمبل چکشی از داخل تک تک

—————————————————

جلو بازو دمبل چکشی جفت

—————————————————

جلو بازو زاتمن

—————————————————

جلو بازو هالتر خم

—————————————————

جلو بازو هالتر دست جمع

—————————————————

جلوبازو دمبل تک خم

—————————————————

جلوبازو دمبل چکشی جفت میز شیبدار

—————————————————

جلوبازو دمبل لاری جفت

—————————————————

جلوبازو دمبل نشسته جفت

—————————————————

جلوبازو سیم کش جفت دست ایستاده

—————————————————

جلوبازو سیم کش دست برعکس – ساعد

———————————————–

جلوبازو سیم کش

————————————————-

جلوبازو عنکبوتی

—————————————————

جلوبازو لاری دستگاه

—————————————————

جلوبازو لاری دمبل تک دست

—————————————————

جلوبازو هالتر خم دست جمع

—————————————————

جلوبازو هالتر دست باز

—————————————————

جلوبازو هالتر دست برعکس – ساعد

—————————————————

جلوبازو هالتر لاری دست برعکس

—————————————————

جلو بازو هالتر لاری

—————————————————

جلوبازو هالتر