زیر بغل

زیر بغل اچ

زیر بغل پلاور هالتر

زیر بغل تی دستی

زیر بغل تی

زیر بغل دمبل تک خم

زیر بغل سیم کش از پشت

زیر بغل سیم کش از جلو دست باز

زیر بغل سیم کش از جلو دست جمع برعکس

زیر بغل سیم کش از جلو دست جمع

زیر بغل سیم کش از جلو وی بار

زیر بغل قایقی تک دست

زیر بغل قایقی دست جمع

زیر بغل هاتر خم دست برعکس

زیربغل سیم کش تک دست خم