فول بادی

اسکوات پا هالتر

دد لیفت

پاور کلین

بالا سینه هالتر

زیر بقل هالتر خم دست برعکس

بارفیکس

سرشانه هالتر از جلو

دیپ

پلانک