دانشمندان از روده به عنوان مغز دوم یاد می کنند

September 3, 2019 By abbas1369122
View this post on Instagram

🔴دانشمندان از روده به عنوان مغز دوم یاد می کنند. ارتباط بین مغز و روده یک ارتباط دوطرفه اســت. همانطور که مغز عملکرد روده را تنظیم میکند، میکروبیوتای روده نیز میتواند بر کارکرد مغز تأثیرگذار باشد. میکروبیوتای روده با تولید متابولیتهای مختلف و تحریک تولید هورمونهای مختلف و در نتیجه اثر بر هیپوتالاموس، آمیگدال و هیپوکامپ، بســیاری از اعمـال و رفتار انسـان را تنظیـم میکنـد. تریپتوفان تولیـد شده توسط میکروبیوتای روده نقش عمده ای در تولید سروتونین و در نهایت، بهبــود رفتــار اجتماعــی، اســترس، اضطراب و افسردگی دارد. تریپتوفان همچنین با تنظیم احسـاس سـیری، نقـش بسـزایی در چاقـی دارد. در روده انسان تریلیون ها میکروب زندگی میکنند. امروزه باید گفت برای سلامتی ابتدا مراقب روده های خودتون باشید چون تمام عملکرد های بدن به روده بر میگردد. میکروب های روده سبب تولیـد هورمونهــای روده ای مانند پپتید تیروزیــن تیروزین و پپتید شبه گلوکاگون میشود. پپتیــد YY وپپتید شبه گلوکاگون بـا تأثیـر بـر هیپوتالاموس موجب ایجاد احساس سیری میشوند. (میکروب های روده بــا تخمیر کربوهیدراتهای پیچیده بـه اسیدهای چرب زنجیره کوتاه موجب ایجاد احساس سیری میشود. اسیدهای چرب زنجیره کوتاه بـا تغییر سطح گلوتامات، گلوتامیـن، گاما آمینـو بوتیریک اسـید)گابـا( و نوروپپتیدهـا سـبب کاهـش اشـتها میشـوند) بســیاری از باکتریهای روده ای قادر به تولید مولکولهای کوچکی مانند سروتونین، دوپامین، نوراپی نفرین، اپی نفرین، گابا و استیل کولین هستند. اگه سلامتی براتون مهمه مراقب مغز دوم (روده )خودتون باشید. #بدنسازی #فیتنس #تغذیه #راه_سبز_سلامتی

A post shared by راه سبز سلامتی (@irnsca2) on